top of page

Klauzula informacyjna RODO

Szanowny Kliencie,

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste, zatem chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, w tym uświadomić Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest TK Service Solutions Ul. Faustyny Morzyckiej 4, 20-147 Lublin. NIP: 9462700386

Aby skontaktować się w sprawie danych osobowych można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres:

TK Service Solutions Ul. Faustyny Morzyckiej 4, 20-147 Lublin.

Lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: office@tkservicesolutions.com

2. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. 

Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest uniemożliwienie realizacji zamówień. (art. 6 ust. 1 b RODO)

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ideal Services Sp. Komandytowa (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych. 

 

3. Czy podanie danych jest obowiązkowe

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

4. Kto poza Ideal Services Sp. Komandytowa ma dostęp do Państwa danych osobowych

Przekazane Ideal Services Sp. Komandytowa dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane ze świadczeniem usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać powierzane im obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie. Ponadto Organom Państwowym, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 

5. Jakie dane Państwa są gromadzone

W celu zawarcia umowy gromadzimy Państwa dane takie, jak:

• nazwa przedsiębiorstwa, 

• imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy,

• dane teleadresowe,

• dane identyfikacyjne NIP lub PESEL,

• nr konta bankowego,

 

6. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane?

W przypadku zawarcia umowy z Państwem na wykonanie usługi bądź sprzedaży towaru Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinni Państwo cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Państwa zgody zdezaktualizowały się. Dane osobowe będą ponadto przechowywane przez okres wymagany prawem (tj. na cele podatkowe, rachunkowe oraz archiwizacyjne). 

 

7. Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych. 

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Ideal Services Sp. Komandytowa przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

• prawo dostępu do danych osobowych;

• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

• prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);

• w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawo sprzeciwu

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw do przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych.

 

Skarga do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez TK Service Solutions Państwa danych osobowych.

 

8. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W przypadkach uzasadnionych tj. wyłącznie w momencie wykonywania usługi na terenie poza EOG możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich przypadkach gwarantujemy, że podobny poziom ochrony Twoich danych w państwie trzecim jest zapewniony poprzez wprowadzenie jednego z poniższych zabezpieczeń: 

1) przekazanie danych osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; 

2) w przypadku odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy przekazywać dane osobowe, jeżeli odbiorcy zostali objęci programem Privacy Shield, którego celem jest zagwarantowanie stopnia ochrony danych osobowych na takim samym poziomie, jak w Europie.

RODO: Regulamin
bottom of page